بعد از پرداخت مرحله زیر را انجام دهید تا ثبت نام شما قطعی شود :
ارسال قبض پرداختی به شماره واتساپ ۰۹۳۰۲۴۱۲۱۰۴
تلفن پشتیبانی:۰۹۳۰۲۴۱۲۱۰۴(خانم حجازی)